Privatumo politika

DUOMENŲ PRIVATUMAS IR APSAUGA

UAB „Kloteksa“, kodas 135558496, Draugystės g. 15 B, LT-51228 Kaunas (toliau–Kloteksa arba Mes) šiame pranešime apie privatumą (toliau–Pranešimas apie privatumą) nustato tvarką ir svarbiausius principus, kuriais vadovaujantis bus renkami, tvarkomi ir saugomi vartotojų (toliau–Jūsų), besinaudojančių elektronine parduotuve www.the-fraze.com ir (arba) joje perkančių prekes, asmens duomenys.  

Asmens duomenys reiškia bet kokią informaciją, pagal kurą tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti jūsų tapatybę. Asmens duomenimis laikomi jūsų vardas ir pavardė, gimimo data, elektroninio pašto adresas arba pašto adresas, interneto identifikatorius. 

 „Kloteksa“ renka ir saugo tik tuos Jūsų asmens duomenis, kurie yra būtini „Kloteksa“ veiklai. Mes tvarkome asmens duomenis teisėtai, sąžiningai ir skaidriai bei tik iš anksto nustatytiems tikslams, taip pat tik tiek, kiek reikia nustatytiems tikslams pasiekti. Tvarkydami asmens duomenis, mes stengiamės užtikrinti, kad Jūsų asmens duomenys būtų išsamūs, teisingi, konfidencialūs ir tinkamai saugomi.

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes vadovaujamės Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR), Lietuvos Respublikos duomenų apsaugos įstatymų ir galiojančiuose teisės aktuose nustatytų duomenų tvarkymo reikalavimų.

Asmens duomenų rinkimas, saugojimas ir naudojimas

Mes renkame Jūsų duomenis, kai Jūs juos atskleidžiate, pirkdami ar bandydami pirkti produktus iš m9sų, kai naudojate mūsų interneto svetainę arba elektroninę parduotuvę arba, kai Jūs palaikote kitokius santykius su „Kloteksa“, pavyzdžiui, kuriate savo asmeninę paskyrą elektroninėje parduotuvėje, siunčiate užklausas dėl prekių, užsiprenumeruojate naujienlaiškius, dalyvaujate žaidimuose ir kt.

Mes renkame ir tvarkome Jūsų asmens duomenis šiais pagrindais:

 • sudaryti ir (arba) vykdytu sutartį su Jumis (pvz., ketiname nustatyti Jūsų tapatumą, tvarkyti Jūsų užsakymus, pateikti prikimo ir (arba) finansinius dokumentus, užtikrinti prekių kokybę, spręsti su prekių pristatymu ar keitimu susijusias problemas ir kt., teikdami Jums konkrečią informaciją apie „Kloteksa“, jos veiklą, produktų asortimentą ir kt.);
 • teikti tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, informaciją apie žaidimus ir lojalumo akcijas, tačiau, tik gavę jūsų sutikimą. Tiesioginės rinkodaros, žaidimų ir lojalumo akcijų tikslais Jūsų asmens duomenys bus renkami ir tvarkomi tik iš anksto gavus jūsų sutikimą. Jei jūs atskleidžiate savo duomenis „Facebook“ socialiniame tinkle, Jūs patvirtinate savo supratimą, kad mes galime Jūsų telefonu arba elektroniniu paštu siųsti „Kloteksa“ paslaugų pasiūlymus. Jūs turite teisę nesutikti arba sutikimą bet kada atšaukti;
 • Gavę Jūsų sutikimą tvarkyti asmens duomenis. Jei Jūs sutikote, mes renkame ir tvarkome Jūsų asmens duomenis, jei Jūs, atskleisdami asmens duomenis, aiškiai sutinkate su jų naudojimu, taip pat, kai galima daryti išvadą, kad Jūs sutikote, kad Jūsų asmens duomenys būtų naudojami konkretiems tikslams (pavyzdžiui, naujienlaiškiams siųsti, dalyvauti apklausose, loterijose ar veikloje su prizų laimėjimais, teikiant paraišką arba atsakantį prašymą pateikti asmens duomenis);
 • Kai „Kloteksa“ privalo tvarkyti asmens duomenis pagal galiojančius įstatymus arba, kai asmens duomenis tvarkyti reikia įgyvendinant teisinius „Kloteksa“ interesus (jei duomenų subjekto interesai nėra viršesni už šiuos interesus).

Kokius duomenis mes renkame:

 • Prekybos ar tiesioginės rinkodaros tikslais, mes galime rinkti toliau išvardintus asmens duomenis: kreipinių formas, pavyzdžiui, ponas, ponia, vardą ir pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, adresą, gimimo datą, lytį.
 • Taip pat mes renkame duomenis apie tai, kaip Jūs naudojate mūsų interneto svetainę ir elektroninę parduotuvę, pasitelkdami slapukus ar panašias su naršymu internete susijusias technologijas.
 • Gavę Jūsų sutikimą, mes galime rinkti duomenis tokia apimtimi ir tokiems tikslams, kuriuos nurodėme gaudami Jūsų sutikimą, pvz., mes galime paprašyti kitų asmens duomenų, kurių reikia sąskaitai–faktūrai išrašyti, prekėms pristatyti, užtikrinti garantinį aptarnavimą arba atsakyti į jūsų užklausas.

Duomenų perdavimas kitoms šalims: 

„Kloteksa“ gali perduoti Jūsų asmens duomenis kitoms įmonėms, t. y. „Kloteksa“ turi teisę pasitelkti kitas įmones, kurios padės vykdyti prekybinę veiklą (pavyzdžiui, forminti finansinius dokumentus, pristatyti Jums prekes ir kt.) arba tiesioginę rinkodarą (pavyzdžiui, generuoti naujienlaiškius, organizuoti žaidimus ir kt.). Mes reikalaujame, kad mūsų partneriai tvarkytų Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir galiojančius įstatymus, reglamentuojančius asmens duomenų apsaugos klausimus.

„Kloteksa“ garantuoja, kad Jūsų asmens duomenys nebus atskleisti, paskolinti ar kitaip neteisėtai perduoti trečiosioms šalims, naudojami kitiems tikslams, negu asmens duomenys buvo iš pradžių surinkti. Tačiau mes pasiliekame teisę atskleisti informaciją apie Jus, jei tą padaryti turime įstatymuose numatyta tvarka.

Kaip duomenų subjektas, jūs turite tokias teises: 

 1. Žinoti (būti informuotas), kad jūsų asmens duomenys yra tvarkomi;
 2. Gauti Jūsų asmens duomenis, kuriuos tvarko „Kloteksa“;
 3. Reikalauti, kad neteisingi, neišsamūs ar netikslūs asmens duomenys būtų ištaisyti;
 4. Reikalauti, kad jūsų asmens duomenys būtų sunaikinti, kai jie nėra reikalingi tiems tikslams, kuriems jie buvo surinkti;
 5. Reikalauti, kad Jūsų asmens duomenys būtų sunaikinti, jei jie yra tvarkomi neteisėtai arba, jei Jūs neduodate (atšaukiate) sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kada to reikia;
 6. Jūs turite teisę paprieštarauti asmens duomenų tvarkymui arba atšaukti anksčiau duotą sutikimą; 
 7. Pareikalauti, kad Jūsų asmens duomenų tvarkymas, išskyrus saugojimą, būtų sustabdytas, kol bus išspręsti ginčai arba, kai reikia patikrinti duomenų tvarkymo teisėtumą, jų tikslumą, taip pat tais atvejais, kai Jums nebereikia Jūsų duomenų, tačiau Jūs nenorite, kad juos mes sunaikintume;
 8. Jei įmanoma pagal technines galimybes, Jūs turit teisę pareikalauti, kad sutartyje numatytiems tikslams arba gavus Jūsų sutikimą surinkti asmens duomenys b9tų Jums pateikti lengvai įskaitoma forma, arba pareikalauti, kad Jūsų asmens duomenys būtų perkelti kitam duomenų valdytojui; 
 9. Visus prašymus, susijusius su Jūsų asmens duomenimis, galima pateikti asmeniškai, paštu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis. Prašymams teikti reikiamą kontaktinę informaciją rasite čia. Gavę Jūsų prašymą, mes galime paprašyti dokumentų arba informacijos, kurios mums reikia Jūsų tapatumui nustatyti, taip pat papildomų duomenų, susijusių su Jūsų prašymu. 
 10. Gavę Jūsų prašymą, mes atsakysime daugiausiai per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų prašymo gavimo ir atsakymui į Jūsų prašymą reikalingų dokumentų gavimo. Jei prašymą teikiate raštu, mes taip pat atsakysime raštu ir pranešime Jums apie priimtą sprendimą ir (arba) veiksmus, kurių ėmėmės šalia Jūsų prašomos informacijos pateikimo. 
 11. Jei reikia, mes sustabdysime Jūsų asmens duomenų tvarkymą, išskyrus jų saugojimą, kol bus priimtas sprendimas dėl Jūsų prašymo. Jei jūs teisėtai atšaukiate sutikimą, mes nedelsdami, bet ne vėliau negu per 30 kalendorinių dienų sustabdysime Jūsų asmens duomenų tvarkymą, išskyrus galiojančiuose įstatymuose nustatytus atvejus. 
 12. Jei mes atsisakysime tenkinti Jūsų prašymą, aiškiai nurodysime atsisakymo priežastis. 
 13. Mes pateiksime Jums asmens duomenis nemokamai per vienerius kalendorinius metus. Jei Jūsų prašymas yra perteklinis, mes galime pritaikyti pagrįstą mokestį, įvertindami informacijos pateikimo administravimo arba komunikacijos ir atitinkamų veiksmų įgyvendinimo išlaidas.  
 14. Jei Jūsų netenkina mūsų veiksmai arba atsakymas į prašymą, Jūs turite teisę apskųsti mūsų veiksmus ir sprendimus Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. 

„Kloteksa“ stengiasi, kad Jūs turėtumėte galimybę įgyvendinti savo, kaip duomenų subjekto, teises, tačiau pasiliekame teisę atsisakyti tenkinti Jūsų prašymą, kai yra būtina užtikrinti:

 1. mūsų įstatymuose nustatytų pareigų vykdymą;
 2. valstybės apsaugą ir saugumą;
 3. viešąją tvarką, nusikaltimų nustatymą, tyrimą bei baudžiamąjį persekiojimą;
 4. reikšmingų viešųjų ekonominių ir finansinių interesų tenkinimą;
 5. oficialios ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą. 

 „Facebook“ duomenų apsauga

„Kloteksa“ interneto svetainėje naudojami „Facebook“ socialinio tinklo įskiepiai. Socialinis tinklas priklauso bendrovei „Facebook Inc.“, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, JAV („Facebook”).

Naudodami mūsų interneto svetainę, Jūs naršote jos puslapiuose su šiais įskiepiais ir prisijungiate prie „Facebook“ serverių, Jūsų naršyklė gauna atitinkamą informaciją, o puslapyje pasirodo įskiepis. Tokiu būdu „Facebook“ teikia informaciją apie Jūsų naršymo mūsų interneto svetainėje istoriją. Jei esate registruotas „Facebook“ vartotojas, „Facebook“ priskiria šią informaciją Jūsų asmeninei „Facebook“ paskyrai. Jei naudojate įskiepius (pvz., pažymite, kad turinys jums patinka arba rašote komentarą), šie duomenys taip pat priskiriami Jūsų „Facebook“ paskyrai. Jei nenorite, kad „Facebook“ rinktų Jūsų duomenis per mūsų tinklą, prieš apsilankydami mūsų interneto svetainėje, turite atsijungti iš „Facebook“ socialinio tinklo.

Mes negalime daryti įtakos tam, kiek informacijos  „Facebook“ surenka per šį įskiepį, todėl informuojame jus tiek, kiek tuo metu turime žinių. Daugiau informacijos apie „Facebook“ renkamus ir naudojamus duomenis, teises, kurias turite ir Jūsų privatumo apsaugą galite rasti „Facebook“ pranešimuose dėl privatumo.

Teisė paprieštarauti

Jei mes tvarkome Jūsų duomenis remdamiesi Jūsų duotu sutikimu, Jūs turite teisę bet kada atšaukti sutikimą dėl visų ar dalies asmens duomenų tvarkymo veiksmų. Sutikimo atšaukimas automatiškai neįpareigoja mūsų sunaikinti Jūsų asmens duomenų arba pateikti Jums apie mūsų tvarkomus Jūsų asmens duomenis. Todėl jei norite, kad mes tą padarytume, turite pateikti atskirą prašymą šiuo atžvilgiu. 

Jei norite įgyvendinti savo teisę paprieštarauti duomenų tvarkymui, susisiekite su mumis: UAB „Kloteksa“, Draugystės g. 15B, LT–51228 Kaunas arba elektroniniu paštu [email protected]

Taisyklių atnaujinimas

Nuolat vykstant technologijų progresui ar keičiantis įstatymams, mes galime atnaujinti ir visiškai arba dalinai pakeisti pranešimo dėl privatumo turinį be atskiro įspėjimo. Todėl prašome perskaityti naujausią mūsų pranešimo dėl privatumo versiją, prieš teikiant mums prekių užsakymus.

Atsakomybės neprisiėmimas:

„Kloteksa“ interneto svetainėje gali būti nuorodų į trečiųjų šalių interneto svetaines, produktus ar paslaugas, taip pat į socialinius tinklus (pavyzdžiui, „Facebook“). Šis pranešimas dėl privatumo negalioja trečiųjų šalių interneto svetainėms, paslaugoms ir turiniui, todėl „Kloteksa“ primygtinai prašo jūsų perskaityti trečiųjų šalių privatumo politikas. Mes neprisiimame atsakomybės už galimai neteisėtą trečiųjų šalių interneto svetainių turinį bei kitus teisės aktų pažeidimus.

Užklausa įmonei „Kloteksa“

Jei turite kokių nors klausimų dėl pranešimo apie privatumą, nedvejodami rašykite mums elektroniniu paštu [email protected]-fraze.com. Nepamirškite elektroninio laiško temos eilutėje nurodyti „Duomenų apsauga“.